STRANDINGSGODS

Strandinger

En strandfoged er statens repræsentant i kystnære områder mod søterritoriet og forestår på statens vegne og på statens forstrande opsynet med strandinger og i-landdrevet gods, herunder vraggods.

Strandfogeden, som er tildelt fogedmyndigheden på en nærmere angivet kyststrækning, skal indsamle og registrere værdifulde strandinger, herunder efterlyse ejere og i mangel heraf foranledige strandingsgods bortsolgt på auktion.

Betaling og bjærgeløn til strandfogeden og dennes hjælpere fastsættes af den politidirektør, under hvis politikreds strandfogeden er ansat. Politidirektørens afgørelse herom kan ankes til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen er også ankeinstans for politidirektørens afgørelser om erstatninger og betalingers størrelse, hvor personer har stillet sig selv og/eller sine værdier til rådighed ved strandinger. Statsforvaltningen skal afgøre tvister mellem ejere af strandede skibe/gods og politiet.

Statsforvaltningen skal afgøre om en legitimation for en ejer af strandet skib/last er fyldestgørende, hvis der er tvivl om, hvorvidt vedkommende er rette ejer eller ejerrepræsentant.

Strandinger er reguleret i strandingsloven – lovbekendtgørelse nr. 838 af 10. august 2009.