HAVETS FAUNA, INFAUNA

Havets fauna kan opdeles mellem infauna samfundene, epifauna-samfundene og den pela­giske fauna.

Den pelagiske fauna er de dyr, der lever i pelagialet – i de frie vandmasser.

Infauna

Infaunaen er omfattet af de dyr, der lever nedgra­vet i havbunden. Infaunaen er desuden af­hængig af havbundens opbygning samt vandets saltholdighed, og man har da også iden­tificeret en lang række forskellige infauna samfund i de danske farvande.

Fælles for alle infauna dyresamfundene er, at der lever hvirvelløse dyr som hovedsageligt lever nedgravet i havbunden, og ved hjælp af ånderor suger havvand med ilt og føde ned til sig. Fordelen ved hvirvelløse dyrene lever nedgravet er, at havbunden yder dem en vis beskyt­telse mod fjender.

I Nordsøen ud for den jyske vestkyst er Venus- dyresamfundet det absolut domineren­de infauna-samfund. Venus-samfundet forekommer typisk på jævn sandbund uden mudder fra dybder på 4-5 m og helt ned til 40 m. Venus-samfundet dækker omtrent 75 procent af Nordsøbunden og kaldes derfor også Nordsøsamfundet. Nordsøens vigtigste fiskebanker er hjemsted for Venus-samfundet.

Venus-samfundet har fået sit navn ef­ter den almindelig venusmusling. Der forekommer i et antal på en halv snes muslinger pr. m2 i Nordsøen, bl.a. sam­men med almindelig trugmusling, al­mindelig tallerkenmusling og stribet tallerkenmusling.

Men også kam­stjerne, almindelig sømus, lille og stor boresnegl og lige kambørsteorm er medlemmer af Venus-samfundet.

Inden for Venus-samfundet på vand­dybder lavere end 4-5 m finder man Macoma- dyresamfundet, som derfor også kal­des lavtvandssamfundet. Langs den jy­ske vestkyst gør brændingen bundfor­holdene for turbulente for Macoma-samfundet, men til gengæld i Vadehavet er Macoma-samfundet det helt do­minerende dyresamfund.

Macoma-samfundet har fået sit navn efter den 10-20 mm lange østersø­musling Macoma baltbica, der på de bedste lokaliteter forekommer i enorme antal. I Vadehavet er der typisk mellem 300 og 500 muslinger pr. m2, men på den anden side af Nordsøen langs Eng­lands kyst har man visse steder talt op til 3.070 østersømuslinger pr. m2. Andre centrale hvirvelløse dyr i Macoma-samfundet er arter som dværgkonk, sandmusling, hjertemusling og sandorm.

Det er bl.a. disse bunddyr Vadehavets millioner af vadefugle lever af når tidevandet ved ebbe trækker sig tilbage fra Vadehavet og blotlægger vidtstrakte undersøiske jagtmarker.

Mellem Macoma-samfundet og Ve­nus-samfundet er der en zone i det ydre Vadehav, hvor et tredje infauna-samfund dominerer. Det er det såkaldte Abra-samfund som også kaldes fjordsamfundet. Her finder man arter som den hvide peber-musling, Abra alba, hampefrømusling, sandmusling, lige kambørsteorm og lille knivmusling.